หน้าหลัก ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ สินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  เมนูหลัก
 

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต. 
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 สายด่วนผู้บริหาร
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 การปฏิบัติงานด้านการเงิน

 คู่มืองานธุรการ
 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
 คู่มือประชาชนลงทะเบียน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 ภาษีป้าย

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
 อำนาจหน้าที่ อบต.    

 ประกาศเจตนารมณ์ฯ

 นโยบายบริหารงานบุคคล

 ประกาศสร้างความโปรงใส

 แผนการป้องกันฯการทุจริต    
 แผนพัฒนาท้องถิ่น    
 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการดำเนินงาน ปี 2563
     - แผนฯ ส่วนที่1
    - แผนฯ ส่วนที่2
 แผนการใช้จ่ายเงิน     
     - แผนฯ ไตรมาสที่1
    - แผนฯ ไตรมาสที่2
 งบประมาณรายจ่าย  
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลความพึงพอใจ
 รายงานการประชุมสภา  
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้าง 4 ปี      
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง     
 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ64
 แผนการจัดหาพัสดุ ปี2564
 ผลการจัดหาพัสดุ ปี2563
 ผลการดำเนินงาน      
  เครือข่าย อปท.
 

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

 
    พันจ่าเอกสันติ ซิบเข  
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
   พันจ่าเอกสันติ ซิบเข
ปลัด อบต.
 
 
 
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

 การทอผ้ากะเหรี่ยง

 ทองโยะ
 รำตรง
 หลามบอน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทร/โทรสาร 034597106
All rights
:ติดต่อ email : danmaechalap@gmail.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/danmaechalap